isTester.com发起人,某互联网公司测试经理,十年测试经验,公众号“简尚”; 致力于软件测试从业者综合能力提升 & 职场人每日进阶。 微信isTester 》》博客文章未标注转载均属「原创」,转载找老徐授权;

mysql 命令行操作入门(详细讲解版)

上一篇 / 下一篇  2016-02-29 13:46:54 / 个人分类:数据库DB


5D,Z C0oR@ F0

`$Y;\xN0
老徐之前博客写过一次,如何通过命令行导入脚本http://www.51testing.com/index.php?uid-497177-action-viewspace-itemid-3705449
很多同学比较感兴趣
51Testing软件测试网nD nK;c
--
51Testing软件测试网$G g5H sVm7E
今天继续分享,mysql命令行入门
51Testing软件测试网4FeTS0JBQKnW:|
1.
那么多mysql客户端工具,为何要分享命令行操作?
-快捷、简单、方便
-在没有客户端的情况下怎么办
-如果是mysql未开启第三方访问,客户端就是白瞎
51Testing软件测试网V:QT0nM4_$N.m
2.
如何通过命令行进入mysql

*OG;`4Re2w%AK$e0
--Start--
[root@localhost~]# mysql -u root -p    #老徐注释:输入左侧命令,回车 root是用户名

Enter password:                         #老徐注释:输入密码

]v&iw*Jj6o0

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.51Testing软件测试网 a}] p!A'?

Your MySQL connection id is 10

Uf[WqD8D$FXi*n0

Server version: 5.6.23-log Source distribution

upJ(Xn0[U;n0

51Testing软件测试网aC9W8QB(y

'^4XO8`0PT;W#v0

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.51Testing软件测试网4\qp4o"l`Z1B3M


f#? Dq$vv+_"xh-ty0
51Testing软件测试网 Q p]3L!v"of/f

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

o[,p'S;DQ_:T@Y0

affiliates. Other names may be trademarks of their respective51Testing软件测试网O7i[2ZSD

owners.

"h)c9rA.duq(s0


O,dkF'w%e0

e+w?o%Q0

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.51Testing软件测试网 [0Uqq4ykG7I*y4Y V9L


1y&NvP rq KE0

%v7iW6Z.{^%Y8u0

mysql>      #老徐注释:如果看到如上信息代表已经进入mysql

0`"DN0Pl0
--End--

D!_:V kw0N H8B{0

\V7Q(wn)BJ!?0a0
3. 
如何查看数据库信息

ad&MNn9\Z$i0
--Start--

J.{T2m.uN3ren#J0

mysql> show databases;   #老徐注释:输入左侧命令,回车51Testing软件测试网 y1i7h3I,Ba

+--------------------+

"f0r-R5[ MW:R0

| Database           |

5J.W ` qsg^e0

+--------------------+51Testing软件测试网MD%q:wn'd

| information_schema |

/P"D,^};jda/G0

| mysql              |

@MQ'd3NT ]&N0

| performance_schema |

"m7O_dn$?1g0

+--------------------+51Testing软件测试网9?0^!o4i _MQ

3 rows in set (0.00 sec)

(dq*\A/J\U-F7f;PR0


Axc;^0Z\ V0

&WC+z;`9y#E6\4]W0

mysql>     #老徐注释:如上就是显示当前存在的数据库51Testing软件测试网?,z1t:AZ&y!Q?lq

+?)Bq:\Tu#Vw0

pA:t6D;~_]f0
--End--
51Testing软件测试网I9a7]Ifk.h
4.
使用某个数据库
查看当天库下有哪些表
51Testing软件测试网i[P"BRw
--Start--

2uC/VU{6|'X$K0

mysql> use mysql     #老徐注释:左侧,use 表名,使用某个表

u#?D2h1g/{6z,f0

Database changed51Testing软件测试网;oZ^$q7I&y,N|

mysql> show tables;  #老徐注释:显示当前数据库下的所有表名51Testing软件测试网z"{\}YsN

+---------------------------+51Testing软件测试网1H~V-o-HT+BE

| Tables_in_mysql           |

7}m;sZh6LD ]8S3D0

+---------------------------+51Testing软件测试网:H'l:j$kR ZH

| columns_priv              |51Testing软件测试网x3{2J]M2R4M)b

| db                        |

([*B7l#|}0

| event                     |51Testing软件测试网6b B#|?7vJk(?/TTu

| func                      |

,[0u,h{{+v9a0

| general_log               |51Testing软件测试网`*F#eE GIlP

| help_category             |51Testing软件测试网!vgf U2|H

| help_keyword              |51Testing软件测试网^&[0~ v3[ `

| help_relation             |

c[ O3F6W6NO&R0

| help_topic                |

;{jVCu4Mynq0

| innodb_index_stats        |51Testing软件测试网S5I5k1@0\8@2k2l!_

| innodb_table_stats        |51Testing软件测试网T%eO0Eq

| ndb_binlog_index          |

2a0}TI `L3q0

| plugin                    |

0`(aS@8J}X@0

| proc                      |

3^Z ^ c*L0

| procs_priv                |

2\qE jk:a0

| proxies_priv              |

7~-mlu1W+? y~;x0

| servers                   |51Testing软件测试网+b~hDe x6m q

| slave_master_info         |

K$nZAO9{h0

| slave_relay_log_info      |

Wx j Y [0

| slave_worker_info         |51Testing软件测试网I9B/O)BIqC8[`(j%P

| slow_log                  |

&` N8rph-ydz2R0

| tables_priv               |

-r^/D3fg-{ T0

| time_zone                 |51Testing软件测试网 l+td Gco4KBg9k'j

| time_zone_leap_second     |

4O8Q;eztjgL1^T0

| time_zone_name            |

xy]evh{-S-E l0

| time_zone_transition      |51Testing软件测试网Ei*SW+?X9ZA

| time_zone_transition_type |

O_3}1j9f(~%X0

| user                      |51Testing软件测试网c TJMXl

+---------------------------+51Testing软件测试网-E4lw#Fs3w$n

28 rows in set (0.00 sec)51Testing软件测试网+tKO7Q5h;n

51Testing软件测试网w5t+Jeu1@k&w

H(j#VGb4Ke0

mysql> 51Testing软件测试网.Q;dk/@*JY~B

51Testing软件测试网rTF6r)V0P H


f FZW2U#|"C-w/Y3F0
--End--
51Testing软件测试网|Q;Z?1[{:fPb
5. 
剩下就是很简单的增删改查了
如:
select * from xx  where xx = xx
update xx set xx = xx where xx
delete
insert
等等
具体sql增删改查知识,自行百度,或者买个数据库书好好看

U4u e.P}HNf0

'k;D|r)hU&U*q`0
--写在最后--
如果你想实时与老徐交流你的观点,分享你的经验,向老徐咨询你的各种问题
加《软件测试:邀你同行》(339611752)与老徐实时交流
分享、成长、收获!

以上文章老徐原创,未经允许勿转载!
老徐博客更多原创文章http://www.51testing.com/?497177


51Testing软件测试网:Ek%k:W(qZ p

TAG: MySQL mysql mysql基本命令 mysql入门 软件测试必备

fhhh_eyou的个人空间 引用 删除 fhhh_eyou   /   2018-04-11 19:21:52
引用 删除 baoxiaoxia0   /   2016-03-01 09:59:30
5
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar