QTP中如何设置检查点的report报告格式

上一篇 / 下一篇  2010-09-12 22:58:49

最近在学QTP描术性编程,发现检查点中的expected value期望值在report报告中的格式和actual value实际值在report报告中的格式往往不一致,而导致失败,请问有没有什么方法可以设置actual value实际值在report报告中的格式。下面是具体情况:
表现:1                                               Property "all items" has the [color=Magenta]actual value[/color]: "13628 DEN 02:09 PM FRA 02:53 PM AF $124.80
                                                                         14205 DEN 12:57 PM FRA 01:41 PM AF $121.20
                                                                         15877 DEN 08:00 AM FRA 08:45 AM AA $100.50
                                                                         15878 DEN 08:00 AM FRA 11:30 AM AF $172.47
                                                                         15881 DEN 10:24 AM FRA 11:09 AM AA $100.10
                                                                         15885 DEN 12:48 PM FRA 01:33 PM AA $104.40
                                  DEN 03:12 PM FRA 03:57 PM AA $104.10". The [color=Magenta]expected value [/color]was " 13628 DEN 02:09 PM FRA 02:53 PM AF $124.80
                                                                         14205 DEN 12:57 PM FRA 01:41 PM AF $121.20
                                                                         15877 DEN 08:00 AM FRA 08:45 AM AA $100.50
                                                                         15878 DEN 08:00 AM FRA 11:30 AM AF $172.47
                                                                         15881 DEN 10:24 AM FRA 11:09 AM AA $100.10
                                                                         15885 DEN 12:48 PM FRA 01:33 PM AA $104.40
                                                                         15889 DEN 03:12 PM FRA 03:57 PM AA $104.10".
表现2:
                                       Property "text" has the actual value: "$12979.20". The expected value was "$12,979.20".

TAG:

杨柳的个人空间 引用 删除 杨柳   /   2010-09-15 12:51:38
hike
!!
qhwzzwa的个人空间 引用 删除 qhwzzwa   /   2010-09-12 23:23:26
密码竟然是123456
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar