phpstudy在unix环境下,htm文件显示乱码

上一篇 / 下一篇  2019-01-30 14:44:20 / 个人分类:html

在windows环境下,显示正常,在kali和mac下显示乱码,只需要在源码中添加编码就行
源码:htm

<html>
<head> 
<title>
很普通的一个注入
</title>
。。。。
添加了hmtl的代码,无法发布

修改后,就显示正常

<html>
<head>
<meta. http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> 
<title>
很普通的一个注入
</title>
。。。

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar