JavaScript运算符的综合演示笔记

上一篇 / 下一篇  2019-09-20 21:13:27 / 个人分类:Web

<html>
<head>
<title>这是JavaScript运算符的综合演示</title>
</head>
<body>
<!--js的运算符-->
<script. type="text/javascript">
//这是单行注释的例子
/*
这是一个多行
注释的例子
*/
/*用+号连接两个字符串;使用=号给变量赋值;
  使用+号计算数值
  使用-号计算数值
  */
//使用*/%计算数值

a="我是一个";
b="字符串";
c=a+b;
document.write(c);  //我是一个字符串
document.write("<br>");
document.write("------------------");  //------------------
document.write("<br>");
d=12;
e=8;
f=d-e;
g=d+e;
document.write(f);   //12-8=4
document.write("<br>"); 
document.write(g);     //12+4=20
document.write("<br>");
document.write("------------------");    //------------------
document.write("<br>");
h=15;
i=3
j=h*i;
document.write(j);   //15*3=45
document.write("<br>");
k=15/3;
document.write(k);   //45的余数5
document.write("<br>");
l=14%3
document.write(l);   //14/3=4,2;余数为2


document.write("<br>");
document.write("------------------"); //------------------
document.write("<br>");

/*使用++给数值变量赋值
  ++在变量名后,表示计算完再加1;
  ++在变量名前,表示先加1再计算;
*/
test=5;
test1=test++      //5;5+1
document.write(test1);  //5
document.write("<br>");
test1=test++      //6;6+1
document.write(test1); //6
document.write("<br>");
test2=++test      //7+1;8
document.write(test);    //8
document.write("<br>");
document.write(test2);   //8
document.write("<br>");
document.write("------------------"); //------------------
document.write("<br>");
/*使用--给数值变量赋值;  --在变量名后,表示计算完再加1;  --在变量名前,表示先加1再计算;*/
test3=10;
test4=test3--   //10;10-1
document.write(test4);  //10
document.write("<br>");
test4=test3--    //9;9-1
document.write(test4);  //9
document.write("<br>");
document.write(test3);  //8
document.write("<br>");
test5=--test3      //7;8-1
document.write(test3);   //7
document.write("<br>");
document.write(test5);   //7
document.write("<br>");
document.write("------------------"); //------------------
document.write("<br>");

</script>
<script>
// ==,!=一般用于判断语句
function example3()
{
a=6;
b=6;
if(a==b)
  {document.write("这怎么可能?!")}  //如果A等于B,则显示此结果
else if(a!=b)
  {document.write("这很明显啊!!")}  //如果A不等于B,则显示此结果
}
example3();
document.write("<br>");
document.write("------------------"); //------------------
document.write("<br>");

</script>
</body>
</html>

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

日历

« 2019-10-17  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

我的存档

数据统计

  • 访问量: 2044
  • 日志数: 13
  • 建立时间: 2019-09-13
  • 更新时间: 2019-09-23

RSS订阅

Open Toolbar